• Nhằm giúp mọi người trang bị kiến thức và vốn từ ngữ Tiếng Anh chuyên ngành ô tô để sử dụng cho công việc sửa chữa, nghiên cứu và học tập được tốt hơn. Công ty VŨ PHONG 24 sẽ chính thức khởi tạo một chuyên mục "LEARN ENGLISH FOR AUTO" vào mỗi 21h00 hằng ngày, bắt đầu từ thứ 3 ngày 03/04/2018. Chuyên mục sẽ được phân theo từng kỳ, mỗi kỳ tương ứng với 5 câu hỏi trắc nghiệm bằng Tiếng Anh mỗi câu hỏi tương ứng với.

Facebook Messenger

x
x

QUÊN MẬT KHẨU